ปริมาณออกซิเจนในเลือด

           การวัด arterial oxygen saturation(SPO2):โดยเป็นการวัดร้อยละของฮีโมโกลบินที่จับกับก๊าซออกซิเจน (oxyhemoglobin) ต่อปริมาณฮีโมโกลบินทั้งหมดในเลือด ค่าปกติ 98-99% หากวัด SPO2 ได้น้อยกว่า 90% จำเป็นต้องได้รับการรักษา

ระดับอาการของผู้ที่ขาดOxygen


Perfusion Index (PI) บน Pulse Oximeter
           คือ ค่าการไหลเวียนของเลือดในบริเวณนั้น โดยทั่วไปแล้วค่า PI นี้อาจจะมีค่าได้ตั้งแต่ 0.02% ไปจนถึง 20% ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับค่าที่กำหนดมาโดยผู้ผลิตเครื่อง โดยทั่วไปแล้ว หากค่า PD >4% ก็ถือว่าบริเวณดังกล่าวมีการไหลเวียนของเลือดมากเพียงพอ
           ดังนั้น จึงมีการตรวจสอบการไหลเวียนของเลือดในบริเวณนั้นควบคู่กันไปในขณะที่วัด SpO2 โดยอาศัยความแรงของชีพจรเข้ามาช่วย โดยเครื่องจะทำการวัดปริมาณแสง infrared ที่ทะลุผ่านอวัยวะส่วนที่วัดออกมา 2 ช่วงคือ ช่วงที่มีชีพจร (pulsatile signal) กับช่วงที่ไม่มีชีพจร (nonpulsatile signal) แล้วนำเอาความแตกต่างระหว่าง 2 ค่านี้มาคำนวณเป็นร้อยละ คือ

Perfusion index (%) = (Nonpulsatile signal - pulsatile signal)/ Nonpulsatile signal x 100


ค่า PI นี้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านใดได้บ้าง?
           สามารถใช้ตรวจสอบความแม่นยำของค่า SpO2 ที่เราวัดได้ในขณะนั้นว่า มีความน่าเชื่อถือเพียงใด โดยหากค่า SpO2 ที่เราวัดได้ในขณะนั้น เป็นค่าที่วัดในขณะที่มีค่า PI สูง (สัญญาณชีพจรแรง) ก็จะมีความน่าเชื่อถือได้มาก ในขณะที่หาก SpO2 วัดได้ในขณะที่มีค่า PI ต่ำ ค่าที่ได้อาจไม่ใช่ค่าจริง