อัตราการหายใจ (Respiratory rate)

          กระบวนการแลกเปลี่ยนก๊าซของร่างกาย ระหว่างอากาศภายนอกกับเซลล์ กระบวนการหายใจ มี 3กระบวนการที่แตกต่างกัน แต่มีความสัมพันธ์กัน
1.Pulmonary Ventilation(การระบายอากาศ)
 • Inhalation,Inspiration (การหายใจเข้า)
 • Exhalation,Exspiration (การหายใจเข้า)
 • 2.External respiration (การแลกเปลี่ยนก๊าซ)
  3.Internal respiration (การแลอกเปลี่ยนก๊าซในเลือดกับเซลล์)

  อัตราการหายใจปกติ
 • ทารกแรกเกิด (Newborn)
 • หายใจปกติ 35-40 bpm
 • ทารก 6เดือน หายใจปกติ 30-50 bpm
 • เด็ก 2ปี หายใจปกติ 25-32bpm
 • เด็ก 2ปี ขึ้นไป หายใจปกติ 20-30bpm
 • วัยรุ่น หายใจปกติ 16-19bpm
 • ผู้ใหญ่ 16-20bpm
 • ***bpm ย่อยมาจาก Beats per minute (จำนวนครั้งต่อนาที)

  ภาวะอัตราการหายใจผิดปกติ
 • Tachyqnea อัตราการหายใจในผู้ใหญ่ มากกว่า 24ครั้ง/นาที
 • Bradyqnea อัตราการหายใจในผู้ใหญ่ น้อยกว่า 10ครั้ง/นาที
 • Aqnea การไม่หายใจ หรือหยุดหายใจ